در تلگرام همراه "دنیل تیسو" باشید

دنیل تیسو، برند لوکس پوشاک آقایان

برند لوکس پوشاک آقایان

جایگاه رنگ صورتی در کمد لباس آقایان را بدانید

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ‌داﻧﯿﻢ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ زن و ﻣﺮد ﻫﺮ دو ﺷﻐﻞ‌ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ‌ﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ را ﻋﻬﺪه‌دار ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ و در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ دﯾﮕﺮ وﻗﺖ ﺗﻔﺎوت در بین رﻧﮓ ﻟﺒﺎس‌ﻫﺎی زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس رنگ صورتی را تجربه نکرده‌اید بد نیست کمی از ویژگی‌های رنگ صورتی اطلاعات کسب کنید و جایگاه رنگ صورتی در کمد لباس آقایان را بدانید. رنگ صورتی می‌تواند با انرژی خود احساسات مربوط به مهربانی، صداقت، عشق و اعتماد را درون شما تقویت کند. جالب است در روانشناسی رنگ صورتی، صفت آرام‌بخش برای این رنگ به کرات مطرح شده است. با توجه به آنچه گفته شد بد نیست برای یکبار هم که شده پوشیدن لباس صورتی مردانه را تجربه کنید. در این مقاله هشت مورد از لباس‌هایی را معرفی می‌کنیم که می‌توان با خیال راحت به رنگ صورتی انتخاب‌شان کرد.

شلوار مردانه

شلوار صورتی

در ﻣﻮرد ﺷﻠﻮار ﺑﺎﯾﺪ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﻮرﺗﯽ روﺷﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از اﺟﺰای ﮐﻤﺪ ﻟﺒﺎس ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﻠﻮار ﺻﻮرﺗﯽ روﺷﻦ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻧﺘﻈﺎرﺗﺎن را ﻣﯽﮐﺸﺪ.

تی شرت مردانه

تیشرت صورتی
تیشرت صورتی

ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺧﻮش اﺳﺘﺎﯾﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺬﯾﺮی و ﺗﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﯿﺸﺮت ﺳﻔﯿﺪ دارد اﺻﻼ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ. ﺧﻮب وﻗﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺎص‌ﺗﺮ ﺑﻮدن اﺳﺘﺎﯾﻞ تی شرت ﺻﻮرﺗﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
با شلوار جین سنگ شور شده و کتانی می‌توانید حس و حال دهه ۸۰ را داشته باشید و برای مد روز بودن می‌توانید تی‌شرت صورتی را با جین آبی و کاپشن خلبانی به تن کنید.

سوئیشرت مردانه

ﺑﺮای داﺷﺘﻦ اﺳﺘﺎﯾﻠﯽ اﺳﺘﺎداﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از روی ﻫﻢ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ. سوئیشرتی ﺑﻪ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﯽ روﺷﻦ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ اورﮐﺖ ﺑﺎ رﻧﮕﯽ ﺧﻨﺜﯽ ﻣﺜﻞ ﻃﻮﺳﯽ و ﺷﻠﻮار ﺟﯿﻦ روﺷﻦ ﺑﺎ ﮐﻔﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺧﻨﺜﯽ ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺎﯾﻞ راﺣﺘﯽ و روزﻣﺮه است.

پیراهن مردانه

پیراهن صورتی

اﯾﻦ ﭘﯿﺮاﻫﻦ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ در ﮐﻤﺪﺗﺎن ﺣﺒﺲ ﻧﮑﻨﯿﺪ! ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺑﺎ ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و ﮐﺮاواﺗﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﺎﯾﻠﯽ رﺳﻤﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﮏ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺎﯾﻞ راﺣﺘﯽ و ﺧﺎرج از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﻠﻮار ﺟﯿﻦ ﺗﯿﺮه و ﮐﻔﺶ ﮐﺘﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

پولوشرت

یکی از هوشمندانه‌ ترین انتخاب‌ ها پولوشرت صورتی مردانه است. به طوری که حتی در استایل راحتی می‌توان آن را جایگزین پیراهن مردانه صورتی کرد.

کفش مردانه

اﻓﺮادی ﺑﺎ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ روﺷﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﯽ رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ. وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد را ﺑﺮای داﺷﺘﻦ اﯾﻦ رﻧﮓ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ ﮐﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﯾﻞﺗﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.کفش مردانه

لباس بهاره مردانه

در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ از ﺳﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﭘﯿﺮاﻫﻦﻫﺎی ﻃﺮحدار ﺑﻪ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻮع ﻓﻮق العاده‌ای دارﻧﺪ. ﭘﯿﺮاﻫﻦﻫﺎی ﮔﻞدار ﺑﺎ ﺷﻠﻮارک ﺳﺎده ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ.

لباس زمستانی مردانه

در ﺳﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ژاﮐﺖ اﺳﮑﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺘﺎﯾﻠﯽ ورزﺷﮑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺧﻮب از اﯾﻦ ژاﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮش اﺳﺘﺎﯾﻞﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد ﻫﻢ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن و ﻫﻢ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.

جایگاه رنگ صورتی در کمد لباس آقایان را بدانید